REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO  FARBYEKO.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:

1.1 Formularz Kontaktowy – funkcjonalność Strony internetowej, umożliwiająca Klientowi nawiązywanie kontaktu ze Sprzedawcą w celu zadania pytań dotyczących Produktów.

1.2 Hasło - ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.

1.3. Klient:

a) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

b) osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną; która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

1.4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.);

1.5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do art. 22 Kodeksu Cywilnego];

1.6. Konto Klienta - dostępny w Sklepie indywidualny panel Klienta umożliwiający składanie Zamówień w Sklepie, do którego dostęp Klient uzyskuje po dokonaniu Rejestracji;

1.7. Produkt - produkty lub wyroby Spółki znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu,

1.8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

1.9. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura polegająca na utworzeniu indywidualnego Panelu Klienta w Sklepie (Konta Klienta), dokonana zgodnie z Regulaminem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu;

1.10. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem farbyeko.pl za pośrednictwem którego Klient może nabyć od Sprzedawcy oferowane Produkty zawierając Umowę Sprzedaży.

1.11. Spółka lub Sprzedawca – Polifarb-Łódź Sp. z o.o., ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź, woj. łódzkie, NIP: 727-012-67-72, REGON 470581613, zarejestrowana

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000099442 , kapitał zakładowy 682 000,00 zł, nr BDO: 000038876.

1.12. Strona Internetowa - serwis internetowy Sklepu dostępny pod adresem: farbyeko.pl    (wraz z podstronami);

1.13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

1.14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Pojęcia niepowołane w Tytule I ust. 1 Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Nagłówki tytułów w Regulaminie nie wpływają na ich interpretację.

3. O ile co innego nie wynika z kontekstu, zawarte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej będą również obejmować słowa w liczbie pojedynczej.

4. Regulamin określa:

4.1. zasady prowadzenia Sklepu przez Spółkę,

4.2. zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu,

4.3. zasady prezentowania informacji na Stronach Internetowych Sklepu,

4.4. zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie,

4.5. zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, zasady płatności przez Klienta ceny sprzedaży Produktów,

4.6. uprawnienia Konsumenta i obowiązki Sprzedawcy,

4.7. odpowiedzialność z tytułu rękojmi,

4.8. informacje dotyczące gwarancji, jeżeli zostanie udzielona na konkretny Produkt,

4.9. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

4.10. regulacje dotyczące ochrony danych osobowych,

4.11. informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta,

4.12. wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta

5. Regulamin ma zastosowanie do Umów Sprzedaży zawartych od dnia 01.04.2020 r. przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób przewidziany 

w Regulaminie.

6. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00 w następujący sposób:

6.1. telefonicznie nr telefonu: 42 633 23 90, 

6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@farbyeko.pl,

6.3. pisemnie – na adres: Polifarb-Łódź Sp. z o.o., ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź, woj. łódzkie 

6.4. osobiście w placówce Spółki Polifarb-Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź, woj. łódzkie, od poniedziałku do piątku w godz. Od 7 do 15.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134z późn. zm.) – do Konsumentów oraz innych ustaw.

7. Dla skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy, nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

1.1. Formularz Kontaktowy (w tym Zapytanie o Produkt, Formularz Reklamacyjny);

1.2. Składanie Zamówień w Sklepie;

1.3. Prowadzenie Konta Klienta w Sklepie;

1.4. Generowanie linku do koszyka Zamówień do podzielenia się ze znajomym;

1.5. Zamieszczanie treści.

1. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy o określonej treści. Dla świadczenia usługi opisanej w zdaniu poprzedzającym konieczne jest uzupełnienie elementów formularza kontaktowego o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne wraz ze wskazaniem celu kontaktu.

2. Usługa składania Zamówień w Sklepie polega na złożeniu przez Klienta Zamówienia na Produkt przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, a w przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji także przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta Klienta. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu stanowi przyjęcie oferty 

i skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży z uwzględnieniem postanowień 

ust. 2  i 3  Tytułu V Regulaminu.

3. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi składanie Zamówień, zawieranie Umowy Sprzedaży, modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji. 

4. W celu Rejestracji w Sklepie (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, ustalić Hasło i zaakceptować Regulamin.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Strony internetowej, w tym Konta Klienta i jego funkcjonalności, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane na Stronie Internetowej i jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b) powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementy techniczne,

c) powstrzymywania się od wykorzystywania Strony Internetowej do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

d) korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

1. Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta, o którym mowa w pkt. 10 i 11 poniżej albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@farbyeko.pl   W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Klienta.

2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Klienta na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa powyżej ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

a) cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta Klienta jest sprzeczny z zasadami 

i celem funkcjonowania Strony Internetowej;

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;

c) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;

d) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

e) podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;

f) Klient nie wykazywał aktywności na Stronie Internetowej, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

1. Usunięcie Konta Klienta skutkuje niemożliwością korzystania z funkcjonalności Konta Klienta i zalogowania się, w tym w szczególności składania Zamówień przez Konto Klienta, śledzenia historii Zamówień zrealizowanych, modyfikacji danych zamieszczonych w Koncie. Usunięcie Konta Klienta pozostaje jednak bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

2. Usunięcie danych jest możliwe za pomocą kontaktu z administratorem sklepu internetowego farbyeko.pl. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mail: kontakt@farbyeko.pl

3. Klient może zamieszczać opinię na temat zakupionego produktu.  Klient nie może zamieszczać w treści opinii plików graficznych, zdjęć, filmów, linków odsyłających do innej strony internetowej.

4. Klient nie może samodzielnie usuwać lub edytować opinii o produktach. Klient chcący edytować lub usunąć opinię powinien w tym celu zwrócić się do Sprzedawcy na adres mailowy: kontakt@farbyeko.pl  Sprzedawca dokona edycji lub usunięcia opinii w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości mailowej z prośbą o edycję lub usunięcie opinii.

5. Klient zamieszczając określoną opinię dokonuje dobrowolnego jej rozpowszechnienia. Sprzedawca w odniesieniu do treści pełni rolę podmiotu udostępniającego zasoby teleinformatyczne i nie jest dostawcą treści.

6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści. Zabronione jest zamieszczanie treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami (np. poprzez użycie wulgaryzmów, określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających uczucia religijne, treści o charakterze pornograficznym), naruszających dobra osobiste osób trzecich, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, tajemnice przedsiębiorstwa, mających charakter obraźliwy i mogących stanowić groźbę bezprawną, pozostających w sprzeczności z interesem Sprzedawcy (np. stanowiących bezpośrednią lub pośrednią reklamę Produktów lub podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Sprzedawcy).

7. Sprzedawca nie ma obowiązku publikacji treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.

8. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji treści. Dotyczy to w szczególności weryfikacji treści, co do których, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienie do weryfikacji treści nie oznacza jednakże obowiązku Sprzedawcy do prowadzenia uprzedniej kontroli zamieszczanych treści.

9. Zamieszczając treści i udostępniając je, Klient oświadcza, że jest wyłącznym twórcą treści, przysługuje mu pełnia praw do korzystania z utworów, które składają się na treści, wyraża zgodę na wgląd do treści przez Sprzedawcę i innych użytkowników Strony internetowej.

10. Zamieszczając oraz udostępniając treści Klient udziela Sprzedawcy licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z treści w zakresie ich udostępniania za pośrednictwem Strony internetowej oraz innych mediach i wydawnictwach, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

11. Zamieszczając oraz udostępniając treści Klient wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wykonywania praw zależnych do treści i dysponowania nimi na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

III. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU I STRONY INTERNETOWEJ

1. Do prawidłowego działania e-sklepu zalecamy: 

Korzystanie z urządzenia dysponującego dostępem do z dostępem do Internetu, takiego jak komputer, tablet, smartfon itp. ,  przeglądarki internetowej np.: Internet Explorer (wersja Microsoft Edge - 18.17763 lub nowsza), FireFox (wersja 70.0 lub nowsza), Opera (wersja 64.0 lub nowsza), Chrome (wersja 78 lub nowsza), Safari ( wersja 12.1 lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH),

Włączona opcja akceptowania plików cookie, obsługa JavaScript,  obsługa szyfrowania połączeń SSL.

2.  Składanie Zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

3. Po dokonaniu Rejestracji Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Sklepu w celach innych niż określone w Regulaminie, w szczególności niniejszym ustępie (np. wykorzystanie zdjęć zamieszczonych w serwisie we własnej działalności gospodarczej, ingerowanie w oprogramowanie wykorzystywane przez Sprzedawcę do prowadzenia Sklepu) są zabronione.

4.  Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych.

5. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w tytule II Regulaminu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub usług. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i/lub usług drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta na Koncie Klienta.

6. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług, o których mowa w tytule II Regulaminu z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

IV. INFORMACJE O PRODUKTACH ORAZ INNE INFORMACJE PODAWANE W SKLEPIE

1. Informacje prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu 

art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Wszystkie ceny Produktów podawane są przez Sprzedawcę w złotych polskich 

i wyrażone są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który jest widoczny po złożeniu zamówienia do Koszyka zamówień.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:

4.1. zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie,

4.2. aktualizacji informacji o Produktach prezentowanych w Sklepie,

4.3. wycofania poszczególnych Produktów z asortymentu Sklepu,

4.4. wprowadzania nowych Produktów do asortymentu Sklepu.

4.5. zmiany cen dostawy.

5. Sprzedawca zastrzega, że: poszczególne informacje prezentowane na Stronach Internetowych Sklepu (niezależnie od formy wyrażenia np. zdjęcia) mogą być chronione przez przepisy prawa np. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm. )ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów opakowań, itp.

6. Sprzedawca zastrzega, że niektóre konfiguracje urządzeń jak również używanie oprogramowania firm trzecich np. mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu. W niektórych przypadkach w celu użytkowania Sklepu może być konieczne wyłączenie niektórych programów lub zmiana ustawień urządzenia. Sprzedawca zastrzega, iż wizualizacja Produktów umieszczona na Stronie Internetowej Sklepu może różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu i zależy między innymi od ustawień urządzenia wykorzystywanego przez Klienta do korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

7. W celach statystycznych Strona Internetowa Sklepu wykorzystuje tzw. pliki cookies tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Sprzedawca zastrzega, że nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REJESTRACJA

1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu: farbyeko.pl

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu wymaga akceptacji Regulaminu.

3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest złożenie przez Klienta kompletnego Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu lub inny sposób przewidziany w Regulaminie.

4. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji. Złożenie zamówienia przez Klienta nie posiadającego Konta Klienta następuje przez wykorzystanie funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

5. W przypadku posiadania Konta Klienta, złożenie Zamówienia następuje z jego wykorzystaniem i wymaga uprzedniego zalogowania na Konto Klienta co odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji Konta Klienta.

6. Złożenie Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu następuje przez wykonanie wszystkich następujących czynności:

a) wybór Produktu/Produktów i/lub wybór koloru i/lub pojemności danego Produktu (jeśli dotyczy), ilości sztuk Produktu lub poszczególnych Produktów oraz kliknięcie w Sklepie przycisku „Do koszyka”.

b) wypełnienie formularza Zamówienia w tym: wybór metody i adresu dostawy, formy płatności;

c) zaakceptowania Regulaminu;

d) potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”,

7. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

8. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi złożenie oferty Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail Klienta i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Zamówieniu.

10. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sklep faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania faktur w takiej formie. Klient może pobrać fakturę w formie elektronicznej w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia przez Sklep. Faktura będzie dostępna w tym okresie pod linkiem przesłanym przez Sklep do Klienta na jego adres e-mail, po podaniu przez Klienta adresu email oraz numeru zamówienia. Po wygaśnięciu ww. linku do pobrania faktury, Klient może ponownie otrzymać od Sklepu link do faktury w formie elektronicznej na jego adres e-mail po uprzednim zgłoszeniu tego Sklepowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@farbyeko.pl Przesłany ponownie przez Sklep do Klienta link do faktury w formie elektronicznej wygasa po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania przez Klienta. Klient może ponawiać zgłoszenie do Sklepu o otrzymanie linka do faktury w formie elektronicznej. Powyższe zasady dotyczące wnioskowania o ponowny link oraz jego dostępności stosuje się odpowiednio. Klient może zrezygnować z żądania wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie Sklepowi za pośrednictwem wiadomości e-mail

VI. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Klient posiada prawo wyboru formy płatności i sposobu dostawy Produktu, zgodnie z Regulaminem, ze wskazaniami dokonanymi w formularzu Zamówienia lub informacjami podanymi przez przyjmującego po stronie Sprzedawcy w przypadku Zamówienia składanego przez Klienta telefonicznie. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania produktów, ograniczeń dostarczania produktów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronach internetowych Sklepu.

2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności w przypadku zamówień dokonywanych w Sklepie:

a. płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy 

   nr:  33 1240 5527 1111 0010 9225 4922

b. szybkie płatności online.

3. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt VI.2.a lub b, płatności należy dokonać na rachunek wskazany dla danego Zamówienia przez Sprzedawcę w trakcie dokonywania Zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt VI.2.a lub b, jeśli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.

4. Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat w wysokości wynikających z cenników i/lub regulaminów operatorów i/lub podmiotów obsługujących tych realizację płatności.

VII. DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Dostawa Produktów może nastąpić na terytorium Polski.

2. Z uwagi na rotację stanów magazynowych, Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia niedostępności części lub całości Produktów (jak również części lub całości Produktów o parametrach zdefiniowanych przez Klienta) objętych Zamówieniem. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia późniejszego terminu realizacji Zamówienia, częściowej realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia może także wydłużyć się z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na właściwości danego produktu podczas wysyłki. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia lub zaproponowany zostanie towar zastępczy.

4. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

5. W przypadku większych Zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI i GWARANCJI, REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

3. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkty wolne od wad. 

Sprzedawca odpowiada, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym wobec Klientów będących Konsumentami. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawartych w Kodeksie cywilnym.

4. Jeżeli zakupu Produktu dokonał Klient będący Konsumentem, a wada Produktu została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu Konsumentowi domniemywa się, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5. Konsument, który dokonuje reklamacji Produktu z tytułu rękojmi zobowiązany jest sprecyzować swoje żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Klient składa reklamację w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres: kontakt@farbyeko.pl.

7. Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 30 dni liczonych 

od dnia otrzymania wpłynięcia reklamacji.

8. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego, w szczególności w Koncie Klienta lub drogą mailową, telefoniczną, sms – em lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Polifarb-Łódź Sp. z o.o., ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź, woj. łódzkie.

9. Produkt, którego reklamacja z tytułu rękojmi nie zostanie uwzględniona zostanie odesłany do Klienta niebędącego Konsumentem. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć Klienta kosztami przesyłki.

10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. 

W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, Sprzedawca zwróci należność za wadliwy Produkt niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. UPRAWNIENIA KONSUMENTA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny o ile taka Umowa Sprzedaży stanowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zawartą na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134 z późn. zm.).

2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usługi i dostawy, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według indywidualnej  specyfikacji konsumenta

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. W celu odstąpienia należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być sporządzone w formie elektronicznej i wysłane drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres: kontakt@farbyeko.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Polifarb-Łódź Sp. z o.o., ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź, woj. łódzkie. 

4. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie oświadczania o odstąpieniu, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektroniczny e-mail na adres Konsumenta lub drogą pocztową.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle produkt przed upływem 14 dniowego terminu na adres Polifarb-Łódź Sp. z o.o., ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego płatności w związku z Umową Sprzedaży, za wyjątkiem kosztów dostawy.

7. Konsument może użyć formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawartego w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134 z późn. zm.)

8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie pisemnej, Konsument może dołączyć kopię dowodu zakupu Produktu do oświadczenia, a w przypadku przesyłania formularza o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Polifarb-Łódź Sp. z o.o., 

ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź, woj. łódzkie, NIP: 727-012-67-72, 

REGON 470581613, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000099442 , nr BDO: 000038876.

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane między innymi w celu należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz usług posprzedażnych.

3. Wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów są dostępne w zakładce RODO.

 XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU

1. Sprzedawca zapewnia poprawne działanie Strony Internetowej i Sklepu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez Klientów.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.

3. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowania Strony Internetowej i Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie poprzez Infolinię.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

5. Sprzedawca nie odpowiada na reklamacje dotyczące obsługi szybkich płatności on-line. Klient powinien złożyć reklamację do podmiotu obsługującego szybkie płatności on-line, zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego podmiotu.

6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą Strony Internetowej i Sklepu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

a. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

b. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

c. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.

2. W razie zaistnienia sporu Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny.

3. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

1. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu lub Strony Internetowej, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Sprzedawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Strony Internetowej lub Sklepu przepisów prawa.

1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Regulamin wchodzi w życie wobec Klientów korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 30 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, o ile umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana.

2. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich Zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.