REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.

Administratorem Państwa danych osobowych jest POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000099442, NIP: 7270126772, REGON: 470581613, Nr rejestrowy BDO 000038876, w dalszej części Regulaminu Administrator będzie nazwany: POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 2. Przedmiot usługi

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o. na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty produktów i usług oferowanych przez POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o., w tym przez podmioty powiązane z POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o, a także przesyłaniu informacji o innych produktach i usługach, w tym wydarzeniach i promocjach organizowanych przez POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o. i podmioty współpracujące oraz artykułów związanych ze stosowaniem produktów POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usługi Newsletter z POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.

Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 3. Warunki korzystania

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej polifarb.lodz.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, zaakceptuje niniejszy regulamin, a następnie kliknie przycisk „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin usługi Newsletter”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej chęci otrzymywania subskrypcji przez osobę dodaną do listy odbiorców. Akceptacja skutkuje uruchomieniem świadczenia usługi Newsletter.

Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od działań o charakterze bezprawnym, w szczególności nieuprawnione jest podawanie cudzych danych.

Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowiące utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie treści Newslettera w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§ 4. Czas trwania usługi

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdym czasie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: polifarb@polifarb.lodz.pl.

Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§ 5. Dane osobowe

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie.

§ 6. Reklamacje

W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się z Operatorem Usługi pod numerem telefonu: 42 633 23 90 lub drogą elektroniczną na adres: polifarb@polifarb.lodz.pl.